แถวที่ 1 (นั่ง) เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2.นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท
3.พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     
4.นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล : กรรมการ

แถวที่ 2 (ยืน) เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นาย จารุวัตร ไตรถวิล : กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นาย มารุต แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
3.นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา : ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร   
                              ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กำกับดูแลกิจการ
                              ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
4.นาย มนต์รัก แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย : กรรมการ
6.นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7.นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์ : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ