รายชื่อคณะกรรมการ

    

รายชื่อกรรมการ                      ตำแหน่ง

  

นายตระกูล วินิจนัยภาค                   ประธานกรรมการ

                                         กรรมการอิสระ

นายมนต์รัก แสงศาสตรา                 รองประธานกรรมการ

นายมารุต แสงศาสตรา                   ประธานกรรมการบริหาร

                                         กรรมการ 

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล               กรรมการ

นายจารุวัตร ไตรถวิล                     กรรมการ

นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์               กรรมการ

น.ส.สมฤทัย บุญฤทธิ์                     กรรมการ

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา                  กรรมการอิสระ

                                         กรรมการตรวจสอบ

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา                กรรมการอิสระ

                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์                     กรรมการอิสระ

                                         กรรมการตรวจสอบ

นายทศพร บรรยงค์เวทย์                 กรรมการอิสระ

                                         กรรมการตรวจสอบ