นโยบายการจ่ายเงินปันผล

       “ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) 
ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564  ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี  2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165  บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 85.35 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท  โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ  0.121 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99.86  ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอในวาระ

 

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  (บาท/หุ้น)

 

 

ส่วนของบริษัทย่อย

   - บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก ยังมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการอยู่

   - บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ด้วย

   - บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จำกัด : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก หยุดดำเนินกิจการ