นโยบายการจ่ายเงินปันผล

       “ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) 
ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563  ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี  2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044  บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 7,231,432,657 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 754.96 ล้านบาท  โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2562 หุ้นละ  0.0774 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 559.71 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562) อีกหุ้นละ 0.0270 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 87  ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอในวาระ

 

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  (บาท/หุ้น)

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน 703,438,699 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 703,438,699 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจากจำนวน 6,527,993,958 หุ้น มูลค่า 652,799,395.80 บาท เป็นจำนวน 7,231,432,657 หุ้น มูลค่า 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562