ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • คุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว
 • ทำรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ลูกหนี้การค้า
 • Key ข้อมูลใบสำคัญรับเงิน & ใบสำคัญรายวันทั่วไปเข้าระบบ G/L
 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีตามใบสำคัญจ่าย (PRQ)
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้ฝ่ายการเงิน
 • ควบคุมรายวันรับ – จ่าย เพื่อจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายงานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 1 , 3 ,53 และ ภ.พ. 30

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ ฟัง+พูด+อ่าน+เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการปิดงบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารใบโอนสินค้าระหว่างสาขากับโรงงาน ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
 • ดูแลสินค้าภายในสาขาให้เพียงพอต่อการขาย

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี

Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
 • ทำงานร่วมกับทีมในการ
 • เก็บความต้องการจากผู้ใช้งาน , ออกแบบและพัฒนาระบบ
 • ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • รับผิดชอบต่างๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ
 • .NET framework, C# , HTML5 , CSS , AJAX , JavaScript framework
 • T-SQL และ Microsoft SQL database
 • การพัฒนาระบบแบบ web-based และการพัฒนาและใช้งาน web service
  • มีประสบการณ์การพัฒนาระบบบน Visual Studio
  • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
  • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การใช้งาน Dev Express
 • มีประสบการณ์การพัฒนารายงานในระบบ QlikView
 • มีความรู้เกี่ยวกับ
 • Microsoft SQL Server Reporting Service (SSRS)
 • Microsoft SQL Server Integration Service (SSIS)
 • Object – oriented programming (OOP)
 • Model – View – Controller (MVC)

CREATIVE / DESIGNER

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี

• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้และถนัดในโปรแกรมออกแบบ อาทิ โปรแกรม Photoshop, IIIustrator ได้ดีและคล่อง

• สามารถออกแบบ งานโครงสร้างหน้าร้านและออกแบบรูปแบบการจัดวางสินค้า

• สามารถออกแบบ Print Ad, Back drop เวทีได้

• มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง หรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้

• อดทน สู้งาน ทำงานเป็นทีมได้

• มีความรับผิดชอบสูง

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานกับผู้อื่นได้

• หากมีความสามารถด้าน 3D Max หรือโปรแกรมออกแบบ 3 มิติได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คำนวณปริมาณวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ก่อสร้าง
 • เสนอขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง และรวบรวมเอกสารวัสดุที่ขออนุมัติ
 • สามารถอ่านและถอดแบบโครงสร้างได้
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 • ติดต่อประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี (สาขาก่อสร้าง / สาขาวิศวะโยธา)
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD และ Excel
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ ด้านธุรกิจเหมาก่อสร้าง

 

บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ โบนัส และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน และสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงาน

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ hr@dynastyceramic.com หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายบุคคล
บริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 276 – 9275 – 81 โทรสาร (02) 276 – 9844