ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
 • ทำงานร่วมกับทีมในการ
  • เก็บความต้องการจากผู้ใช้งาน, ออกแบบและพัฒนาระบบ
  • ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติ :

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ
  • .NET framework, C#, HTML5, CSS, JavaScript
  • T-SQL และ Microsoft SQL database
  • การพัฒนาระบบแบบ web-based และการพัฒนาและใช้งาน web service
 • มีประสบการณ์การ การพัฒนาระบบบน Visual Studio
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ :

 • มีประสบการณ์การ การใช้งาน DevExpress, Bootstrap
 • มีประสบการณ์การ การพัฒนารายงานในระบบ QlikView
 • คุ้นเคยกับแนวคิดการพัฒนา software บนแนวทางของ Agile
 • มีความรู้เกี่ยวกับ
  • Microsoft SQL Server Reporting Service (SSRS)
  • Microsoft SQL Server Integration Service (SSIS)
  • Object-oriented programming (OOP)
  • Model-View-Controller (MVC)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารใบโอนสินค้าระหว่างสาขากับโรงงาน ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อและการส่งสินค้า
 • ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
 • ดูแลสินค้าภายในสาขาให้เพียงพอต่อการขาย
 • ปฎิบัติงาน วันจันทร์ –วันเสาร์ เวลาทำงาน 8.30 น. – 17.00 น.

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี หรือ ประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้  มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี มีทัศคติที่ดีต่องานขาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้เบ็ดเตล็ดอื่น
 • ทำเอกสารตรวจจ่าย, เงินสดย่อย และบัญชีจ่ายชำระหนี้
 • บันทึกบัญชีทั่วไป บันทึกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และรายการปรับปรุงต่างๆ
 • บัญชีทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • ปิดภาษีซื้อ-ภาษีขายและจัดทำรายงาน และยืนแบบ ภ.พ. และ ภ.ง.ด ต่างๆ
 • ออก Inv.ขาย และบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า, ลูกหนี้เบ็ดเตล็ดอื่น และตัดรับชำระหนี้
 • กระทบยอดบัญชีธนาคาร

คุณสมบัติ :

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดี

คุณสมบัติ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ :

 • สามารถปิดบัญชีและออกงบการเงินได้
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการในการทำงาน และการใช้โปรแกรมระบบบัญชี M3 ได้

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ
 • ตรวจสอบ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของปริมาณงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

***หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ***


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการใช้งานระบบ (Helpdesk)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
 • ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน, ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบงานภายในบริษัท
 • บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้
 • ติดตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน

สวัสดิการของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)
 • ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)
 • สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด

การติดต่อสมัครงาน

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ recruit@dynastyceramic.com

หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่  ส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 276 – 9275 – 81 โทรสาร (02) 276 – 9844

Website http://www.dynastyceramic.com