บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DCC' s News

     คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ซึ่งได้เลื่อนมาจากวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 4  เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

Investor Relations 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : 02-2769275-81

E-mail : IR@dynastyceramic.com