top of page

โครงสร้างการถือหุ้น    

        รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดังนี้

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
            ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน  57  ราย  ถือหุ้นจำนวน 509,761,594 หุ้น หรือร้อยละ 5.59
            ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 211,917,484 หุ้น หรือร้อยละ 2.32
            ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน  37  ราย  ถือหุ้นจำนวน 336,028,738 หรือร้อยละ 3.68
            ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ South East Asia UK (Type C ) Nominees Limited  ถือหุ้นจำนวน 141,808,721 หุ้น หรือร้อยละ 1.55

          

           

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566-t.png
bottom of page