โครงสร้างการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ    

        รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
            ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน  50  ราย  ถือหุ้นจำนวน 526,919,136 หุ้น หรือร้อยละ 6.43
            ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 242,861,033 หุ้น หรือร้อยละ 2.96
            ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน  52  ราย  ถือหุ้นจำนวน 541,845,199 หรือร้อยละ 6.61
            ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ BBHISL NOMINEES LIMITED ถือหุ้นจำนวน 146,235,200 หุ้น หรือร้อยละ 1.78

          

            รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCC-W1) 10 อันดับแรก

            ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คงเหลือ 940,238,427 หน่วย

        

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน 703,438,699 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 703,438,699 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เป็น 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งที่สอง จำนวน 967,509,538 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 967,509,538 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 96,750,953.80 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจากจำนวน 7,231,432,657 หุ้น มูลค่า 723,143,265.70 บาท เป็นจำนวน 8,198,942,195 หุ้น มูลค่า 819,894,219.50 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 


 

Untitled.png