ประชาสัมพันธ์

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 7

5 กุมภาพันธ์, 2019

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 7″

งาน Grand Opening Dynasty Tiletop ‘สาขากระทิงลาย’ 25-26 สิงหาคม 2561

17 สิงหาคม, 2018

พบกับงาน Grand Opening Dynasty Tiletop สาขากระทิงลาย ศู…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

22 มกราคม, 2018

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผ…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 5

3 กุมภาพันธ์, 2017

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเ…

ไดนาสตี้ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตภาคเอกชน

5 สิงหาคม 2015

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจาก CAC โดยมี คุณสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย กรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับใบประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน

ทั้งนี้ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทสมาชิกที่ได้การรับรองจาก CAC มีเป้าหมายที่จะขยายแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตไปสู่บริษัทธุรกิจที่อยู่ในสายโซ่การผลิตของบริษัทตนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดให้ครอบคลุมอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ภาคเอกชนจะสามารถช่วยขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงระบบที่อยู่ในประเทศไทยThai CAC