บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน ทะเบียนเลขที่ บมจ. 321 (0107537000742)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังภายใต้เครื่องหมายการ“ไดนาสตี้” (Dynasty),  “โทมาฮอก” (Tomahawk) , “จากัวร์ ” (Jaguar), “แอนนา” ( Anna), “แวลู่” (Value), “มัสแตง” (Mustang)และซื้อกระเบื้องตราไทล์ท้อป จากบริษัทไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อยมาจำหน่ายนอกจากนั้นยังซื้อสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องเซรามิค เช่น กาวยาแนว จมูกบันได เป็นต้น มาจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน จำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งเป็น 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 652,799,395.80 บาท แบ่งเป็น 6,527,993,958 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

บริษัทย่อย มีบริษัทย่อย  1 บริษัท คือ บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินร้อยละ 96 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2276-9275-81 โทรสาร 0-2276-0313-17

Website http://www.dynastyceramic.com

โรงงานของบริษัทใหญ่ เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 036-379023-4 โทรสาร 036-371024

โรงงานของบริษัทย่อย โรงงานของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท์ 036-371815 โทรสาร 036-371111