ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

  • โทรศัพท์ : 0-2276-9275-81  ต่อ  251  
  • โทรสาร   : 0-2276-0313
  • อีเมล์       : IR@DYNASTYCERAMIC.COM

สอบถามข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  • บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • ติดต่อ : คุณชินโชติ ยังรอต
  • โทรศัพท์ : 02-672-5999 ต่อ 2525
  • แฟกซ์ : 02-672-5929
  • อีเมล์ : chinachot@globlex.co.th