นโยบายการจ่ายเงินปันผล

              “ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)

              ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.128 บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6,527,993,958 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 835,583,227 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.105 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 685,439,366 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.023 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 150,143,861 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 75 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ตามที่เสนอในวาระ

 

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  (บาท/หุ้น)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 2559 2558 2557 2556
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,117 1,422 1,372 1,227 1,298
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)* 6,528 6,528 6,528 4,080 4,080
3.กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.171 0.218 0.21 0.301 0.318
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.128 0.16325 0.21 0.301 0.318
5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท) 836 1,066 1,371 1,228 1,297
6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ      (ร้อยละ) 75 75 100 100 100

 

ปี 2560 กำไรสุทธิ(ล้านบาท) กำไรต่อหุ้น(บาท) มติกรรมการอนุมัติจ่ายปันผล (บาท/หุ้น) อัตราการจ่ายปันผล(ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1 346.2 0.053 0.04 75
ไตรมาสที่ 2 321 0.049 0.037 75
ไตรมาสที่ 3 241.6 0.037 0.028 75
ไตรมาสที่ 4 208.1 0.032 0.023 75
รวม 1,116.90 0.171 0.128 75