นโยบายการจ่ายเงินปันผล

           “ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)

ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562  ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี  2561 ในอัตราหุ้นละ 0.116  บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6,527,993,958 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 757,247,299 บาท  โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ  0.089 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 580,991,462 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561) อีกหุ้นละ 0.027 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 176,255,837 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 77 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอในวาระ

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  (บาท/หุ้น)