ชื่อบริษัท: บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน เลขที่ บมจ. 321 (0107537000742)
ประเภทธุรกิจ:เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังและรับซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังและกาวยาแนวทั้งหมดจากโรงงานผลิต บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) รวมทั้งซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังอีกส่วนหนึ่ง จาก โรงงานผลิต บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

นอกจากนั้นยังซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องเซรามิค เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย เป็นต้น จากผู้ค้ารายอื่นมาจำหน่าย


กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไดนาสตี้” (Dynasty),“ไทล์ ท้อป” (Tiletop) , “จากัวร์ ” (Jaguar) , “แวลู่” (Value) , “มัสแตง” (Mustang) ,”ไก่” (chicken) , “นก” (birdie) , ”เป็ด” (ducky) ,หงส์ (swan) , เอ็ม (M),  คอสโม (COSMO), โรเวอร์ (ROVER) , มอนเต้ (MONTE)


ทุนจดทะเบียน: จำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งเป็น 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าหุ้นละ: 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 819,894,219.50 บาท


บริษัทย่อย: มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินร้อยละ 96.83 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นหลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 84.88 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทใหญ่: เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

โทรศัพท์ 036-379023-4 โทรสาร 036-371024

 

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทย่อย:

โรงงานของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

โทรศัพท์ 036-371815  โทรสาร 036-371111

โรงงานของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร  ตำบลโคกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 18230   โทรศัพท์  0-36305249 , 0-36305979-81  โทรสาร  0-36305988
 


สำนักงานใหญ่: เลขที่ 37/7 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2276-9275-81 โทรสาร 0-2276-0313-17