เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่นับถือ
   ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จอย่างมากอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีนโยบายมุ่งผลผลิตกระเบื้องคุณภาพระดับสูง โดยบริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่สองขนาดคือ ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ที่สามารถแข่งขันกับกระเบื้องนำเข้าได้ และมีราคาถูกกว่า อีกทั้งยังมีลวดลาย สีสัน ที่หลากหลายเหมาะกับรสนิยมคนไทย สามารถรองรับความต้องการของสถาปนิกได้ในทุกการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งกระเบื้องนำเข้ามีความหลากหลายน้อยกว่า

    อีกนโยบายหนึ่งคือ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับของการผลิต และการบริหารงานบุคคล ยังส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้มากเกือบสิบเปอร์เซนต์ ประกอบกับเชื้อเพลิงและน้ำมันที่มีราคาถูกลงจากผลของการระบาดโควิด-19 ทำให้มีกำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 41.5 และทำกำไรสุทธิได้มากถึงร้อยละ18.6  ส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลการดำเนินงานที่ลดลง

    เพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้ถือหุ้นที่มีอุปการะคุณ ประกอบกับบริษัทฯ สามารถทำผลการดำเนินงานได้สูงที่สุดในรอบ 31 ปี  และในปีนี้คณะผู้บริหารมีความยินดีที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นไปอีก และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา


                                         ขอแสดงความนับถือ
 
                                      นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา

                              ประธานกรรมการ

 

สารจากประธานกรรมการ