top of page

สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

เศรษฐกิจในปี 2566 ที่ผ่านมายังคงอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง GDP ของประเทศไทยจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี 2565 เหลือเพียงร้อยละ 1.8 ในปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีน และนโยบายการเงินผ่อนคลายของญี่ปุ่น ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามประเทศต่างๆ และปัจจัยภายในประเทศ ในส่วนของภาครัฐ มีการชะลองบรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ทำให้ตลาดวัสดุก่อสร้างไม่คึกคักเหมือนในยุคก่อนโควิด

 

สำหรับบริษัทฯ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบกับยอดขายกลุ่มตลาด กลาง-ล่าง ซึ่งเป็นร้อยละประมาณ 70 มีการปรับตัวลดลง โดยทางบริษัทฯ ได้พยายามศึกษาหาแนวทางทำตลาดเพื่อรักษากลุ่มตลาด กลาง-ล่าง นี้ โดยการใช้ทั้ง กลยุทธ์ราคา และ กลยุทธ์ในการรุกเข้าถึงให้มากขึ้น แต่ยังไม่ประสบผลที่น่าพอใจ

บริษัทฯได้เริ่มใช้นโยบายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) เพื่อลดความเสี่ยงจากพิษของเศรษฐกิจโดยมีหลักในการทำงาน 3 ข้อ คือ การพัฒนาโครงสร้างของบริษัท ทั้งสาขา และ ผลิตภัณฑ์ (Infrastructure Development), การพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กร (Skills Development), และ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (Fiscal Stability) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติทั้ง 3 หัวข้อในปี 2566 ที่ผ่านมา เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กระเบื้อง Porcelain เพื่อแข่งขันในตลาด กลาง-บน, การสร้างใหม่และปรับปรุง 11 สาขา, การเพิ่มโชว์รูมปรับอากาศ, การจัด Training  ภายในสำหรับพนักงานทุกระดับ, การลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายผ่านพลังงานสะอาด หรือ การทบทวนศึกษาการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

 

ทางคณะผู้บริหารได้ศึกษาข้อมูลนโยบายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างละเอียด จึงทำให้บริษัทฯได้มีแนวทางการทำงานและเป้าหมายในการขยายตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องซึ่งกันและกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างยั่งยืน มั่นคง เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

มารุต แสงศาสตรา

ประธานกรรมการบริหาร

           

bottom of page