เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่นับถือ
    ในช่วงปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงตกต่ำเนื่องจากปีก่อน อันเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
1.เศรษฐกิจโลก ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลไปยังอีกหลายประเทศในโลกที่ต้องประสบกับสภาวะฝืดเคือง เศรษฐกิจไม่ขยายตัวบางประเทศถึงกับถดถอย

ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มูลค่าส่งออกลดต่ำลงแบบน่าใจหายถึงกับติดลบในบางเดือน โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดตัวลงและหลายแห่งต้องลดเวลาการทำงาน มีแรงงานตกงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนมีรายได้ลดลง สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตัวเพราะกำลังซื้อลดลง
2.เกิดอุทกภัยขึ้นในภาคอีสานและภาคใต้ ยังส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายหมื่นไร่ ทั้งยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ขาดน้ำมาบำรุงรักษาพืชผลทางการเกษตร เป็นเหตุให้แรงงานด้านเกษตรกรรมมีรายได้ลดลง บางกลุ่มถึงกับขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น กำลังซื้อลดน้อยลง
3.การเมืองยังคงไม่สงบมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา นักการเมืองแทบไม่มีเวลาในการบริหารประเทศ เพราะต้องคอยมาป้องกันตนเอง ขาดความความมั่นคง ประชาชนไม่มีความมั่นใจในอาชีพและรายได้ในอนาคต
4.แรงงานระดับกลาง เช่น พนักงานออฟฟิศ ธนาคารและสื่อต่างๆ เริ่มทยอยตกงาน  ส่วนหนึ่งจากการมีนวัตกรรมและพัฒนาการทางเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีก ทั้งนี้เป็นเพราะธุรกิจประเภท SME เกิดสภาวะเลิกกิจการหลายแห่ง ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญกับธุรกิจ SME นี้เป็นจำนวนมาก รายได้ของคนระดับกลางเริ่มลดลง
โดยเหตุดังกล่าวแม้เศรษฐกิจในปีที่แล้วจะไม่ดีนัก แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถทำยอดขายได้เติบโตขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้ตกต่ำมากนัก และยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านได้อย่างสม่ำเสมอ    และในปี 2563 บริษัทฯมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายและพยายามลดต้นทุนให้มากขึ้น เพื่อพยายามทำให้ผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในทุกระดับ และคาดว่าจะสามารถรักษายอดขายและกำไรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา


                                         ขอแสดงความนับถือ
  
                                      นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา

                               ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

 

สารจากประธานกรรมการ