บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เดิมชื่อบริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาทเรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาทจำนวน 272 ล้านบาทแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2538

ปลายปี 2540 กลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการของ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกล้เคียงกัน ได้ประมูลซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 14.9 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 54.82 ของทุนที่ชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง และได้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี มีสีสรรสวยงาม รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

ปลายปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 408 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 40.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยการซื้อหุ้นสามัญของ  บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีโรงงานของ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้  จำกัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 96.83 และ ได้ แตกมูลค่าหุ้นเหลือหุ้นละ 1 บาท จำนวน 408 ล้านหุ้น  ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 81.20 และโดยชาวต่างประเทศร้อยละ 18.80 (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 )

ปลายปี 2548 บริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 97%  ผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัท คือบริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด เพื่อทำตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบื้องฯ ทำให้บริษัทใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น รู้ความต้องการและแนวทางการเลือกซื้อกระเบื้องของลูกค้า และได้นำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าและการบริการ ทำให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีคลังสาขาทั่วประเทศรวมประมาณ 196 แห่งนอกจากนั้นยังจำหน่ายให้ผู้แทนจำหน่ายในประเทศอีกกว่า 3,000 ราย

กลางปี 2557 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทจัดจำหน่ายทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด ซึ่งบริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 97% มีผลให้บริษัทเหลือบริษัทย่อยเพียง 1 แห่ง คือ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)

ปลายปี 2557 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้น (Par Value) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,080 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ 408 ล้านบาท

กลางปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจาก 408 ล้านบาทเป็น 652.8 ล้านบาท จากการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ทำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มจาก 4,080 ล้านหุ้นเป็น 6,528 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

กลางปี 2559 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน จาก 652,800,000 บาท เหลือ 652,799,395.80 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ของหุ้นสามัญจำนวน 6,527,993,958 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

ปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และ อนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างบริหารจัดการธุรกิจ อายุสัญญา 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) และได้รับการบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

และเนื่องจากมีกรรมการร่วมกันและมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ จึงต้องจัดทำงบการเงินรวม โดย เสมือน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป